07.05.2021Praktikantin/Praktikanten Tagesstruktur 60-80%